Политика за поверителност и защита на личните данни

Политика за поверителност и защита на личните данни

Настоящата Политика за поверителност е изготвена и се основава на действащото българско законодателство в областта на защитата на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент за защита на данните).

Информация за нас:

БИК Капиталов пазар ЕООД (БИК и/или Администратор) е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 831927223, със седалище и адрес на управление: гр. София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел: 02/980 10 86; Факс: 02/981 45 67;

e-mail: bic@bia-bg.com.

Какво представляват личните данни и тяхното обработване?

Съгласно Общият регламент за защита на данните:

„Лични данни“ са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

„Обработването“ е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Какви данни обработва БИК Капиталов пазар ЕООД

1. Предоставени от клиентите/потребители на Информационната система за българските предприятия (BEIS) (http://beis.bia-bg.com) данни, необходими за:

a) идентификация и изпълнение на направените абонамент и заявки за справки:

 

b) идентификация и изпълнение на безплатен ограничен достъп до BEIS:

 

2. В зависимост от конкретните цели и основания БИК обработва и публични данни, които не са предоставени от субекта(физическо лице), за който се отнасят, като:

Те са взети от медии и от официални публични източници на информация за търговците, сдруженията и фондациите, вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и субектите по регистър БУЛСТАТ.

3. Предоставени от абонатите на електронните издания (бюлетини) на БИК:

4. Във връзка с организиране и провеждане на основни квалификационни РЕФА-обучения:

Цели на обработване на личните данни:

  1. Обработване на данните, което е необходимо за сключване на абонамент или изпълнение на заявка от страна клиента.

БИК обработва данните за следните цели:

  1. Обработване на данните на абонатите на електронните издания на БИК с цел изпращане на бюлетините.
  1. При организиране и провеждане на квалификационни РЕФА-обучения със следните цели:
  1. В изпълнение на законови задължения БИК обработва данните на клиентите за следните цели:

Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните данни:

Срок за съхраняване на личните данни

Продължителността на съхранение на личните данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

При направена заявка за справка от BEIS тези данни се съхраняват до приключването на изпълнението й.

При регистрация за безплатни услуги BEIS тези данни се съхраняват до приключване на ползването на услугите.

Права на потребителите/клиентите на БИК във връзка с обработване на личните данни

a)      възражение срещу обработването на личните данни при наличие на законово основание за това, когато възражението е основателно, личните данни на субекта не могат повече да бъдат обработвани.

a)      се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им;

b)     обработването на данните е без правно основание, но вместо да бъдат изтрити, се иска тяхното ограничено обработване;

c)      когато клиента има нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

d)     подадено е възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

Заявления за упражняване на посочените права на потребителите/клиентите на БИК във връзка с обработване на личните данни се подават лично или от изрично упълномощено лице чрез пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път. Произнасянето по отношение на искането е в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността на БИК, този срок може да бъде удължен до 30 дни.

Използване на „Бисквитки“ (cookies)

Цел и използване на „бисквитките“

БИК инсталира „бисквитки“ единствено с цел позволяване на използването или подобряване на предлаганите функционални възможности и навигацията за потребителя. В никакъв случай БИК не използва „бисквитки“ за събиране, обработване, разпространение или регистрация на лични данни.

Какво да направи потребителя, ако не желае да бъдат инсталирани „бисквитки“ на компютъра му?

Някои хора намират, че наличието на място за съхраняване на информация на компютъра или мобилното устройство представлява до известна степен вмешателство, по-специално когато тази информация се съхранява и използва от неизвестни на тях трети лица. При блокиране на някои или всички „бисквитки“ или при премахване на „бисквитките“, които вече са поставени на устройството на потребителя е възможно да се загубят някои функционални възможности. Това става с промяна на настройките за поверителност на браузъра, който използва. Някои трети оператори са разработили инструменти за дезактивиране на събирането и използването на данни от техните модули.

Сайтът на БИК използва следните бисквитки:

PHP Session ID : Тази „бисквитка“ се използва за съхранение на информацията за навигацията.

language : Тази „бисквитка“ се използва за съхранение на активния език с цел правилно пренасочване при всяка заявка за страница.

Следните „бисквитки“ за Google се използват на сайта на БИК:

__utma :Тази „бисквитка“ позволява да се определи колко пъти даден посетител е идвал на сайта на БИК

__utmb :Тази „бисквитка“ се използва, за да се знае продължителността на посещението на сайта.

__utmc :Тази „бисквитка“ се използва, за да се знае продължителността на посещението на сайта. Срокът на действие изтича в края на сесията.

__utmz : Тази „бисквитка“ позволява да се определи откъде потребителят е дошъл на сайта.

Допълнителен модул позволява дезактивирането на Google Analytics (страницата може да не е на разположение на езика на потребителя).

Настоящата Политика се намира на адрес: http://beis.bia-bg.com/index.php?p=privacyterms

БИК запазва правото си по всяко време да променя и/или допълва настоящата Политика. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на сайта. Политиката може да бъде актуализирана по всяко време без специално уведомяване на потребителите на BEIS.

БИК не носи отговорност ако даден потребител не се е запознал с настоящата Политика.

гр. София, май 2018 г.
БИК Капиталов пазар ЕООД