РЕФА Управление и оптимизация на производствените процеси
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

Модул 2. Управление на производствени данни

Програмата е насочена към изследване на работните процеси и фирмената организация с акцент върху управление на производството, използването на информация, определянето на изисквания и принципите на възнаграждение.

Участниците придобиват знания, необходими за разбиране на взаимовръзката между елементите на работната система и тяхното описване, за систематизиране на данни, за тяхната оценка и за анализиране на работните системи от гледна точка на системата на заплащане. Те придобиват опит в методологията на работните процеси. Курсът набляга на способността за самостоятелна работа. Компаниите ще разполагат с персонал, притежаващ способности в областта на обработка на данни, анализа на информация и анализа на постигнатите резултати и управление на системите за заплащане.

Входящи изисквания: Сертификат от курса "Организация на работни системи и процеси"

Сфери на приложение: Анализ и организация на работните системи, управленска организация на работни групи.

Брой часове: 80

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Тема 1. Организация в производството

При завършване на модула се очаква участникът да:

УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ И ВРЕМЕ

Тема 2. Оценка на степента на производителност

При завършване на модула се очаква участникът да:

Тема 3. Хронометриране на работното време-основни положения

При завършване на модула се очаква участникът да:

Тема 4. Хронометриране на работното време - извършване на анализ

При завършване на модула се очаква участникът да:

Тема 5. Групова работа – времеви данни

При завършване на модула се очаква участникът да:

Тема 6. Многопостова работа – времеви данни

При завършване на модула се очаква участникът да:

Тема 7. Хронометриране на разпръснатото време

При завършване на модула се очаква участникът да:

Тема 8. Системи за задаване на планови времена

При завършване на модула се очаква участникът да:

Тема 9. Нормиране на времето

При завършване на модула се очаква участникът да:

Тема 10. Мултимоментно заснемане

При завършване на модула се очаква участникът да:

Тема 11. Подготвително-заключително време - определяне и минимизиране

УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ И ЗАПЛАЩАНЕТО

Тема 12. Основи на диференциране на възнаграждението - оценка на работата и производителността

При завършване на модула се очаква участникът да:

Тема 13. Използване на работни данни за калкулиране на разходите

При завършване на модула се очаква участникът да:

 
© 1999-2024 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни